Przejdź do głównej treści Przejdź do menu głównego

Repozytorium Robotyki
na bazie zbiorów Łukasiewicz-PIAP

Kolejna inicjatywa, jakiej podjął się Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, to upowszechnianie wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji prac naukowych i badawczo-rozwojowych przez prezentację zdobyczy nauki w postaci wydawanych monografii naukowych. Pierwsza monografia ukazała się w 1997 r.

Andrzej Kobosko

Monitoring procesów termicznych w atmosferze wybuchowej obiektów przemysłu zbożowego

Atmosfera magazynów zbożowych charakteryzuje się wysokim zapyleniem cząstek składowanego ziarna. Przy dużym zapyleniu i przy przypadkowej inicjacji temperaturowej może nastąpić eksplozja w magazynie. W Stanach Zjednoczonych w latach 1957—1990 zarejestrowano 1085 wybuchów pyłów w elewatorach zbożowych. Zginęło wówczas 640 osób.

Zygmunt Lech Warsza

Immitancyjne układy czterobiegunowe (4T) w pomiarach wieloparametrowych

W monografii zawarto podstawy teoretyczne oraz opis właściwości metrologicznych niekonwencjonalnych rozwiązań immitancyjnych układów wstępnego kondycjonowania sygnałów w pomiarach pośrednich dwu i większej liczby parametrów ze sobą skojarzonych. Sygnały takie występują na wyjściach wieloparametrowych obiektów badanych, oraz w układach wejściowych inteligentnych przyrządów i systemów pomiarowych zawierających czujniki immitancyjne. Dla większości z nich jako modele można stosować schematy zastępcze w postaci układów SLS (skupionych, liniowych, stacjonarnych) odwracalnych i nieodwracalnych o zmiennych immitancjach wewnętrznych, ogólnie z n końcówkami.

Barbara Krzesaj-Janyszek

Pomiary ciśnienia. Wybrane problemy konstrukcji i technologii przyrządów pomiarowych

W warunkach ziemskich trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ciśnienie nie oddziaływałoby na materię ożywioną oraz nieożywioną. Fakt ten znajduje odbicie w literaturze naukowej począwszy od XVII w. Potwierdza to spostrzeżenie zaczerpnięte z listu Evangelisty Torricelliego pisanego w 1664 r. do Michelangela Ricci: „Żyjemy zanurzeni w oceanie powietrza i wiemy, dzięki niepodważalnym doświadczeniom, że powietrze ma ciężar”. Od tego czasu datuje się nieprzerwane zainteresowanie zjawiskiem ciśnienia — zarówno teorią, jak i metodami jego pomiaru.

Jacek Korytkowski

Układy przetworników cyfrowo-analogowych napięcia, prądu i rezystancji oraz metoda ich analizy

W dobie dominacji układów mikroprocesorowych do budowy elektronicznych urządzeń i systemów automatyki, pomiarów oraz testowania powszechnie są stosowane elektroniczne przetworniki cyfrowo-analogowe. Przetworniki te przetwarzają z dużą dokładnością wypracowane w układach mikroprocesorowych sygnały cyfrowe na analogowe wartości napięć, prądów lub rezystancji, stosując elektroniczne przełączniki analogowe, zestawy precyzyjnych rezystorów, źródła sygnałów odniesienia oraz układy liniowe wzmacniaczy monolitycznych.

K. Mieczkowski, R. Szewczyk, T. Missala, C. Lichodziejewski, M. Andrzejczak, A. Bukała, W. Winiarski, K. Pietruszyńska, K. Rzeplińska-Rykala, D. Zbińkowska, M. Komorowska, K. Roszkowski

Foresight województwa mazowieckiego. Metodologia, analizy i dane statystyczne

Publikacja jest pierwszą z serii „Foresight województwa mazowieckiego”, prezentującą zarówno sam proces foresight, jak i jego realizację na terenie województwa mazowieckiego. Przedstawienie procesu, oparte na działaniach faktycznie realizowanych, ma za zadanie ułatwić zrozumienie istoty procesu, ułatwić prowadzenie działań w odniesieniu do obszaru województwa mazowieckiego, a także innych obszarów Polski.

K. Mieczkowski, R. Szewczyk, T. Missala, C. Lichodziejewski, M. Andrzejczak, A. Bukała, W. Winiarski, K. Pietruszyńska, K. Rzeplińska-Rykala, D. Zbińkowska, M. Komorowska, K. Roszkowski

Foresight województwa mazowieckiego. Monitorowanie i prognozowanie priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego

Drugi z kolei raport z realizacji projektu „Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego”, szczegółowo omawiający etap badania ankietowego ekspertów metodą Delphi.