Przejdź do głównej treści Przejdź do menu głównego

Repozytorium Robotyki
na bazie zbiorów Łukasiewicz-PIAP

Załącznik do umów licencyjnych i przenoszących prawa autorskie
Repozytorium Robotyki

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846727, NIP: 5223185370, REGON: 000035257.Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail:rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
  a) wykonania niniejszej umowy,
  b) związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń,
  c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
  a) art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy,
  b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązujące Administratora przepisy, w szczególności dotyczące obowiązków: sprawozdawczych, statystycznych i archiwizacyjnych,
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
 5. Utwór będzie udostępniany i rozpowszechniany w ramach Repozytorium Robotyki.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
 7. Dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 8. Dane będą dostępne w stosunku do osób upoważnionych, zobowiązanych do ich ochrony i zabezpieczenia oraz podmiotów, z którymi Łukasiewicz – PIAP zawrze stosowną umowę, np. w związku ze świadczeniem usług.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a także prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych; ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w celu profilowania.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy.