Przejdź do głównej treści Przejdź do menu głównego

Repozytorium Robotyki
na bazie zbiorów Łukasiewicz-PIAP

Regulamin korzystania z Repozytorium Robotyki

(„Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z elektronicznego repozytorium – Repozytorium Robotyki – cyfrowego udostępniania zasobów nauki z obszaru robotyki elektronicznego („Repozytorium Robotyki”).
 2. Repozytorium Robotyki prowadzone jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa („Łukasiewicz – PIAP”) za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: roborepo.pl.
 3. Repozytorium Robotyki służy udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet utworów, m.in.:

1) zasobów biblioteki Łukasiewicz – PIAP w dużej mierze poświęconych robotyce, mechatronice, sztucznej inteligencji;
2) czasopism naukowych wydawanych przez Łukasiewicz – PIAP;
3) prac głównie z zakresu robotyki realizowanych przez Łukasiewicz – PIAP i zakończonych;
4) publikacji;
5) artykułów naukowych;
6) artykułów i innych zasobów zgromadzonych na zewnętrznych serwerach;
7) woluminów posiadanych przez Łukasiewicz – PIAP;
8) materiałów współczesnych w postaci cyfrowej (m.in. plików PDF, oprogramowania, plików audio i video, skanów 3D, zbiorów danych testowych do przeprowadzania benchmarków);
z wyłączeniem zasobów objętych klauzulą poufne/tajne,

zwanych dalej „Materaiałami”.

 1. Za pośrednictwem Repozytorium Robotyki możliwe jest:
  1) przechowywanie i publiczne udostępnianie Materiałów;
  2) przeglądanie i pobieranie Materiałów.
 2. Korzystanie z Repozytorium Robotyki jest nieodpłatne.
 3. Korzystanie z Repozytorium Robotyki oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Zasady korzystania z Repozytorium Robotyki

 1. W celu korzystania z Repozytorium Robotyki nie jest konieczne spełnienie żadnych szczególnych wymagań technicznych, choć może to być konieczne dla korzystania z niektórych jego funkcji. Informacje o takich szczególnych wymaganiach są dostępne na bieżąco za pośrednictwem Repozytorium Robotyki.
 2. W celu skorzystania z Repozytorium Robotyki wymagany jest dostęp do komputera lub innego sprzętu, który ma połączenie z siecią Internet.

III. Zasady deponowania i udostępniania Materiałów

 1. Deponowanie Materiałów w Repozytorium Robotyki odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Autorzy lub uprawnieni z praw do Materiałów udzielają Łukasiewicz – PIAP odpowiedniej licencji.
 3. Autorzy lub uprawnieni do praw z Materiałów udzielają wszystkim użytkownikom Repozytorium oraz Łukasiewicz – PIAP licencji na warunkach wolnej licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL do tego Materiału, której pełne postanowienia są dostępne pod: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode(dalej „CC-BY”), poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 4. W przypadku Materiałów, do których Łukasiewicz – PIAP ma prawa majątkowe, decyzję o ich zdeponowaniu w Repozytorium oraz o wyborze wolnej licencji Creative Commons podejmuje osoba upoważniona przez Dyrektora Łukasiewicz – PIAP. Zdeponowanie danych badawczych następuje w porozumieniu z ich autorem.
 5. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności przechowywanie i udostępnianie w Repozytorium Robotyki Materiałów:

1) do których rozpowszechniania użytkownik nie ma stosownych uprawnień (np. autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na osobę trzecią);
2) których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich w inny sposób, a w tym ich dobra osobiste;
3) których rozpowszechnianie jest sprzeczne z innymi przepisami prawa.

 1. Zakazane jest dostarczanie treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w tym godzących w zasady rzetelności naukowej.
 2. Przed udostępnieniem w Repozytorium Robotyki, Materiały zdeponowane przez autora lub twórcę w sposób wskazany powyżej każdorazowo muszą zostać zatwierdzone przez osobę wyznaczoną przez Łukasiewicz – PIAP.
 3. Udostępnianie Materiałów w Repozytorium Robotyki odbywa się dla wszystkich zainteresowanych nieodpłatnie, na podstawie wolnych licencji (Creative Commons) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 4. Użytkownik może przechowywać i publicznie udostępniać Materiały w Repozytorium Robotyki, a także korzystać z dodatkowych funkcji Repozytorium dostępnych zgodnie z jego aktualnym stanem technicznym.
 5. Łukasiewicz – PIAP będzie informować użytkowników Repozytorium Robotyki o oświadczeniu o udzieleniu licencji CC-BY za pomocą stosownego oznaczenia na stronie poświęconej danemu Materiałowi. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, Łukasiewicz – PIAP będzie informować użytkowników Repozytorium Robotyki, że korzystanie z takiego Materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.

IV. Reklamacje, zapytania i uwagi

 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić listem poleconym na adres, wysłanym na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.
 3. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony na adres podany w zgłoszeniu.

V. Obowiązki użytkownika Repozytorium Robotyki

Użytkownik Repozytorium Robotyki zobowiązuje się do:

1) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w Repozytorium Robotyki w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, stosowania technik i urządzeń niezakłócających prac infrastruktury informatycznej,
2) niepodejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Repozytorium Robotyki,
3) zapewnienia, że korzystanie z Repozytorium Robotyki będzie pozostawało w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa autorskiego oraz z dobrymi obyczajami.

VI. Odpowiedzialność

 1. Autor lub uprawniony z Materiałów ponosi pełną odpowiedzialność za deponowane Materiały i odpowiada za ewentualne naruszenia praw osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Łukasiewicz – PIAP dokłada starań, aby korzystanie z Repozytorium Robotyki było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania.
 3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności, Łukasiewicz – PIAP niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Materiałów.
 4. Łukasiewicz – PIAP może odmówić przechowania i publicznego udostępniania publikacji zablokować dostęp lub usunąć z Repozytorium Robotyki dane niestanowiące Materiałów w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a także dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VII. Zmiany w Regulaminie

 1. Łukasiewicz – PIAP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. O wszelkich zmianach Regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Łukasiewicz – PIAP.