Przejdź do głównej treści Przejdź do menu głównego

Repozytorium Robotyki
na bazie zbiorów Łukasiewicz-PIAP

POLITYKA PRYWATNOŚCI
PORTALU REPOZYTORIUM ROBOTYKI

Niniejsza polityka prywatności portalu internetowego Repozytorium Robotyki  (dalej jako: „Polityka prywatności”) określa w szczególności warunki korzystania ze strony internetowej roborepo.pl (dalej jako: „portal”) przez osoby ją odwiedzające (dalej jako: „Użytkownik”), zasady przetwarzania danych  osobowych oraz kwestie plików cookies wykorzystywanych na portalu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności reguluje korzystanie przez Użytkownika portalu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846727, NIP: 5223185370, REGON: 000035257 (dalej jako: „Administrator”).

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pisemnie pod adresem e-mail: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl.

 1. Dane osobowe korzystających z portalu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, przejrzystości, minimalizacji, adekwatności, czasowości, prawidłowości, a także zapewnia, że będzie postępować zgodnie z zasadą bezpieczeństwa oraz rozliczalności.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, jeśli jest to konieczne dla skorzystania z portalu lub usług świadczonych za jego pośrednictwem.
 2. Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania z portalu.
 3. Możliwe cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora określone zostały poniżej:

1) dane osobowe w zakresie adresu e-mail, imienia, nazwiska osoby, która skorzystała z formularza dostępnego na portalu, będą przetwarzane w celu:

a) obsługi przesłanego zapytania i komunikacji z tą osobą w związku z jej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy osobą, która skorzystała z formularza a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

2) dane osobowe w zakresie nazwy Użytkownika (jeśli stanowi daną osobową) i adresu e-mail osoby, która korzysta z usług polegających na założeniu i utrzymaniu konta na portalu, będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia z Administratorem umowy o wykonanie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i utrzymaniu konta na portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy;
b) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy osobą, która korzysta z usług polegających na założeniu i utrzymaniu konta a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

3) Dane osobowe Użytkownika portalu pozyskane przy pomocy plików cookies mogą być przetwarzane w celu:

a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania portalu i funkcjonalności w nim dostępnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy;
b) zbierania zagregowanych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć, jak Użytkownicy korzystają z portalu oraz pomagają w administrowaniu portalem, poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika;
c) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem portalu a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w każdorazowo określonym zakresie jest ono niezbędne do skorzystania z wybranych przez Użytkownika usług świadczonych przez Administratora.
 2. Wobec Użytkownika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
 4. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres 2 (dwóch) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom hostingowym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze, księgowe.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator może publikować na portalu  informacje handlowe i linki do innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

III. Cookies

 1. Portal zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeznaczone są do korzystania z portalów Administratora. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Administrator (Operator) jest jednocześnie podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

1) dopasowania zawartości portalu do indywidualnych preferencji Użytkownika; przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić portal;
2) przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów; statystyki stosuje się też do oceny popularności portalu;
3) możliwości logowania do portalu;
4) utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie portalu.

 1. Portal stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia portalu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 3. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji portalu.
 4. Informacje dotyczące ustawień danej przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu („Pomoc”). Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, w jaki sposób można zmienić ustawienia obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:
  – włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek w przeglądarce Firefox;
  – zarządzanie danymi cookie i danymi stron w przeglądarce Chrome;
  – blokowanie i włączanie plików cookie lub zezwalanie na nie w przeglądarce Internet Explorer;
  – ciasteczka w przeglądarce Opera;
  – zarządzanie cookies w przeglądarce Safari.

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych

 1. Udostępnienie danych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak w określonym zakresie (w zależności od działań podejmowanych każdorazowo przez Użytkownika w ramach korzystania portalu) niezbędne do korzystania z portalu.
 2. Użytkownikowi przysługuje:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania ich sprostowania;
3) prawo żądania ich usunięcia;
4) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
5) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które dostarczył, innemu administratorowi;
6) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 1. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, przysługuje mu prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Zmiana Polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

VI. Kontakt

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@piap.lukasiewicz.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator zabezpiecza zbiór danych przed nieuprawnionym dostępem.